Olsztyński Debiut 2017

Regulamin Konkursu Literackiego „Olsztyński Debiut 2017”

1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Olsztyński Debiut 2017” jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział w Olsztynie.

2. Konkurs adresowany jest do osób, które miejscem urodzenia lub zamieszkania związane są z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

3. W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nadeślą projekt tomu wierszy, albo projekt tomu prozy.

4. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim, opatrzone tytułem i skomponowane jako kompletna wypowiedź artystyczna.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest debiutancki charakter propozycji, a zatem brak samodzielnej książki w przeszłości oraz do momentu zakończenia konkursu i wydania nagrodzonej książki.

6. Objętość prac zgłoszonych na konkurs Olsztyński Debiut 2017 nie powinna przekraczać 50 stron w kategorii poezji, zaś w dziedzinie prozy 3 arkuszy autorskich (120 tys. znaków ze spacjami).

7. Prace konkursowe należy przesłać w 3 egzemplarzach w postaci wydruku w formacie A4 (rozmiar czcionki 12).

8. Prace konkursowe powinny być podpisane godłem (na pierwszej stronie). Do przesyłki wysłanej pocztą zwykłą należy dołączyć oznaczoną tym samym godłem kopertę, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail.

9. Równocześnie należy przesłać podpisaną tym samym godłem wersję elektroniczną pracy konkursowej na adres: biuro@sppolsztyn.pl, w formacie doc lub rtf  (z informacją w temacie wiadomości: „Olsztyński Debiut 2017”).

10. Prace konkursowe należy przesłać do 15 sierpnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział Olsztyn
10-144 Olsztyn
ul. Bałtycka 37A – ZSEiT
z dopiskiem: „Olsztyński Debiut 2017”

11. Prace konkursowe podlegać będą ocenie powołanego przez organizatorów jury, którego skład zostanie podany do wiadomości publicznej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2017 r. a wynik zostanie ogłoszony na stronie internetowej Oddziału (www.sppolsztyn.pl). Zdobywcy nagród zostaną poinformowani bezpośrednio.

13. Nagrodą w Konkursie Literackim „Olsztyński Debiut 2017” jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy lub prozy w serii Biblioteki Autorów Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie inny, zależny od jakości prac oraz decyzji jury podział nagród.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie rozstrzygający głos w kwestiach związanych z redakcją, opracowaniem edytorskim i graficznym oraz w innych decyzjach dotyczących publikacji zwycięskich tomów.

16. Wydanie nagrodzonej książki, lub książek nastąpi w październiku, nie później jednak niż przed końcem listopada 2017 roku.

17. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

18. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych, w zgodzie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

19. Wykładnia niniejszego regulaminu należy od organizatorów. Wszelkie pytania można kierować na adres: biuro@sppolsztyn.pl lub telefonicznie na numer 881 644 488.

20. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.